Toegangsbeperkingen

De informatie op deze website (de "Site") is niet bestemd voor gebruik binnen een land of jurisdictie of door personen waar dergelijk gebruik een schending van de wet zou betekenen. Indien dit van toepassing is voor u, dan is u niet gemachtigd om enige informatie op deze Site te raadplegen of te gebruiken.

Algemene voorwaarden

Lees deze voorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") aandachtig, gezien ze van toepassing zijn op de raadpleging en/of het gebruik van deze Site. Door de raadpleging van deze Site of van om het even welke pagina ervan, erkent u dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en deze begrijpt. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve dan deze Site niet te raadplegen of te gebruiken. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

Deze site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Sika AG (de "Vennootschap"), een vennootschap opgericht in Zwitserland. Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de toepassing van de Zwitserse wet.

1. Algemene Disclaimer
Het materiaal en de informatie op deze site worden verstrekt "as is" en met uitdrukkelijke uitsluiting van enige vorm van waarborg zij het een expliciete of een impliciete waarborg - ook niet voor wat betreft es, de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel (terwijl deze uitsluitingsgronden geenszins hiertoe beperkt zijn). Er wordt geen enkele waarborg verleend of verbintenis aangegaan met betrekking tot de inhoud, de functionaliteit, de links of de communicatie, noch met betrekking tot gebreken, fouten of correcties dienaangaande, communicatieonderbrekingen of onderschepping of verlies van gegevens. Evenmin wordt de afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen gegarandeerd.

In geen enkele hypothese kan de Vennootschap of één van haar dochters of gelieerde Vennootschappen dan wel filialen, jegens enige andere partij aansprakelijk gesteld worden voor kosten of schade, hieronder begrepen directe, indirecte, bijzondere, accidentele of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot of het gebruik van deze Site, van zijn functies of zijn kenmerken (dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen of de Site te gebruiken) -, of die verband houdt met of voortvloeit uit het surfen naar of het downloaden van informatie, gegevens, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat toegankelijk is via deze Site of enigerlei website die een link bevat naar deze Site of waarnaar deze Site een koppeling bevat.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze site om de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van enige zienswijze, dienst of informatie te beoordelen. De informatie op deze Site kan geenszins geïnterpreteerd of beschouwd worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal, financieel, beleggings- of ander professioneel advies, of als een advies over specifieke feiten of zaken. Bijgevolg wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik, misbruik of verkeerd gebruik van dergelijke informatie. Gebruikers van deze Site moeten hun professionele adviseurs raadplegen met betrekking tot hun persoonlijke omstandigheden.

2. Geen Aanbieding
Niets van deze Site mag worden uitgelegd als een uitnodiging, aanbod, advies, aanbeveling, of een andere dienstverlening om een investering te verwerven of te vervreemden, of om zich te engageren in enig ander project of transactie. Voor meer informatie over een specifiek product en/of land kunt u terecht op de respectievelijke website.

3. Intellectuele Eigendom
Tenzij anders aangegeven is elke informatie, tekst, grafische afbeelding, kenmerk of functie, en lay-out (met inbegrip van de "feel en look") op deze Site de exclusieve eigendom van de Vennootschap en mogen deze noch geheel noch gedeeltelijk, worden gekopieerd of gedistribueerd, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

U mag echter pagina's van de Site downloaden of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u geen copyrightmededelingen verwijdert.

4. Links
De links van deze site naar andere websites zijn alleen bedoeld voor uw informatie en gemak.

De Vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een website waarnaar deze Site een link bevat (of enige website die een link bevat naar deze Site), met inbegrip van de inhoud en werking ervan. De Vennootschap evalueert of controleert dergelijke links niet. Sommige websites kunnen voor u in het buitenland liggen en onderworpen zijn aan andere regulatoren en regels.

Een link vanuit deze Site naar een andere website (of een link vanaf een andere website naar deze Site) is geen verwijzing, aanvaarding, goedkeuring, reclame, aanbod of verzoek met betrekking tot dergelijke website, zijn inhoud, of de producten of diensten, die via deze website aangeprezen of gedistribueerd worden. De Vennootschap neemt aan dat de links die ze maakt naar andere publiek toegankelijke websites, webpagina's, nieuwsgroepen en andere bronnen wettelijk toegestaan zijn en in overeenstemming met de normale of gebruikelijke verwachtingen van klanten of van zij die gebruik maken van het internet.

Zonder schriftelijke toestemming van de Vennootschap mag een persoon of website geen link maken naar deze Site, ongeacht of dit naar de homepage of naar een interne pagina is.

5. Privacy Policy
De Vennootschap neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om alle informatie afkomstig van online bezoekers te beveiligen tegen verboden toegang en gebruik, en evalueert periodisch haar veiligheidsmaatregelen.

Stuur via de Site geen vertrouwelijke of geheime informatie naar de Vennootschap. De overdracht van informatie aan de Vennootschap creëert geen vertrouwelijke relatie tussen u en de Vennootschap. Voor het gebruiken van jouw persoonlijke gegevens bekijk dan onze Privacy Policy hier.

6. Controle
De Vennootschap is niet verplicht om enige informatie verstuurd of overgedragen naar of via deze Site of enigerlei website waarnaar deze Site een link bevat of die een link bevat naar deze site, te controleren. De Vennootschap behoudt zich echter het recht voor deze informatie te controleren, met inbegrip van chat rooms of soortgelijke websitefuncties. U erkent dat aan zulke informatie geen enkele verplichting van welke aard verbonden zal zijn, en dat door het verzenden of overdragen van zulke informatie er geen vertrouwelijke of contractuele relatie ontstaat tussen u en de Vennootschap – ook niet stilzwijgend.

7. Gedrag van Gebruikers
Bij het raadplegen of gebruiken van enig onderdeel van deze Site is het u niet toegestaan: enige onwettige, bedreigende, beledigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, profane of anderszins aanstootgevende informatie van welke aard dan ook te plaatsen of over te maken, inclusief maar niet beperkt tot een overdracht die een misdrijf zou kunnen vormen of als een aansporing hiertoe zou dienen beschouwd te worden en aanleiding kan geven tot een burgerlijke of delictuele aansprakelijkheid, of die een inbreuk zou uitmaken op een nationale of internationale rechtsregel; het is eveneens verboden informatie of software te verzenden die een virus, worm, Trojaans paard of andere schadelijke component bevat; te interfereren met de werking van deze Site of het gebruik van deze Site te beperken of andere gebruikers te beletten deze Site te gebruiken; enige informatie, software of ander materiaal dat via deze Site verworven wordt voor commerciële doeleinden te verzenden, publiceren, over te dragen, reproduceren, verspreiden of exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

Let op
Iedere poging om schade te berokkenen aan deze Site of de werking ervan te ondermijnen kan een schending betekenen van een strafwet of een wet naar gemeen recht. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om van eenieder die zich hieraan schuldig maakt, integrale schadevergoeding te eisen en dit op om het even welke wettelijke grondslag waarop zij zich kan beroepen.

8. Toepasselijke Wet en Jurisdictie, Lokale Wettelijke Beperkingen, Updates, edm.
De Site en deze Gebruiksvoorwaarden zullen geïnterpreteerd, ten uitvoer gelegd en toegepast worden in overeenstemming met het Zwitsers materieel recht, zonder verwijzing naar de regels inzake wetsconflicten. De plaats van jurisdictie is Baar.

De Vennootschap deelt mede dat enigerlei informatie, materiaal of diensten/functies niet geschikt kunnen zijn voor gebruik in enige ander jurisdictie. De Site is niet bestemd voor een persoon in een jurisdictie waar (op grond van de nationaliteit, woonplaats, staatsburgerschap, edm.) de publicatie of beschikbaarheid van de Site en de inhoud ervan in strijd zijn met lokale wetten of voorschriften. Personen ten aanzien van wie dergelijke beperkingen of verbodsbepalingen gelden mogen deze Site niet raadplegen of gebruiken. Het raadplegen en gebruiken van deze Site geschiedt op uw eigen initiatief en u bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment geactualiseerd en gewijzigd worden. Vergeet niet om deze Gebruiksvoorwaarden na te lezen telkens als u deze Site raadpleegt en/of gebruikt.

In geval van betwisting of interpretatie met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, heeft de Engelse versie, die eveneens geraadpleegd kan worden, voorrang.

Laatste update mei 2018